Biochar: un carbó vegetal per a millorar les propietats físiques del sòl

Biochar: un carbó vegetal per a millorar les propietats físiques del sòl

Un estudi publicat l'any 2020.

Objectiu

Avaluar els beneficis del biochar sobre les explotacions agrícoles i el medi ambient.

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: Planeses, una finca de 80 ha localitzada a la comarca de la Garrotxa, 40 km al nord de Girona (Catalunya, Espanya).

La finca pilot es realitza en el context del projecte Life-Polyfarming de la Comissió Europea i correspon a un clima mediterrani humit, els sòls són calcaris i la vegetació està dominada principalment per boscos d’alzina.

El sistema Polyfarming combina els recursos del bosc, el bestiar i els cultius per a recuperar la fertilitat del sòl i, per tant, l’activitat de la finca. 

Una de les tècniques d’agricultura regenerativa que es duu a terme és l’elaboració del biochar. El biochar (o biocarbó) és el nom que rep el carbó vegetal que es produeix a partir de piròlisi de biomassa d'origen vegetal.

Resultats principals

El biochar proporciona uns beneficis en les explotacions agrícoles:

  • Augment de la retenció d'aigua i nutrients - El biochar té una elevada capacitat de retenció hídrica, la qual cosa millora la irrigació de les arrels i permet captar i retenir nutrients.
  • Millora de l'estructura del sòl - El biochar ajuda a regular el pH dels sòls molt àcids, millora les seves propietats físiques i químiques i té capacitat d'esmorteir els canvis bruscos de temperatura.
  • Estímul de l'activitat microbiana - En els sòls on s'ha aplicat biochar s'estimula l'activitat microbiana.
  • Millora de fertilitzants i abonaments. L'ús del biochar com a additiu en fertilitzants i abonaments orgànics pot aportar millores en l'eficiència d'aquests.
  • Augment de la productivitat dels cultius - El biochar fa incrementar de manera significativa la productivitat agronòmica de sòls degradats i millora la resposta fisiològica dels cultius enfront de períodes d'estrès hídric

Així com uns beneficis per al medi ambient:

  • Segrest de CO2 - El biochar contribueix al segrest de carboni de l'atmosfera, ja que emmagatzema més de tres vegades el seu pes en CO₂, això col dir que per cada quilo de biochar se segresten més de 3 quilos de CO₂.
  • Magatzem de carboni orgànic no degradable - Els materials pirogènics com el biochar posseeixen una elevada estabilitat bioquímica, per la qual cosa el carboni que conté pot mantenir-se en el sòl durant molt de temps.
  • Reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle - Al no cremar-se, s'evita l'emissió de CO₂, a més de la reducció de la formació d'altres gasos d'efecte d'hivernacle com ara el metà (CH4) i l'òxid nitrós (N2O).

Conclusions

El biochar millora les propietats físiques del sòl, ja que té un alt contingut orgànic, és molt resistent a la degradació i té elevada micro i meso-porositat, la qual cosa li confereix una elevada capacitat de retenció d'aigua, nutrients i microorganismes.