Anàlisi i seguiment de l’impacte ecològic del temporal extrem de Sant Esteve a la costa catalana

Anàlisi i seguiment de l’impacte ecològic del temporal extrem de Sant Esteve a la costa catalana

Un estudi publicat l'any 2012.

Objectiu

El dia de Sant Esteve de l’any 2008 (26/12/2008) es va produir un violent temporal de llevant, amb vents de més de 100 km/h i onades que van arribar als 14 metres d’alçada, que va afectar principalment la costa catalana i especialment la costa brava. La seva excepcionalitat – es considera que aquests temporals tenen un cicle de més de 100 anys – i els seus possibles efectes sobre les comunitats litorals el va convertir en un experiment a gran escala.

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’efecte d’aquest temporal sobre l’estructura i la dinàmica dels ecosistemes litorals de la costa catalana.

Mètodes bàsics

Aquest estudi es basa en la comparació entre l’estat de diverses comunitats litorals, situades a diferents fondàries, anteriorment i posterior al temporal, incloent un rang de fondàries molt extens que va des de 0 fins a 1200 metres. Per dur-lo a terme es van usar les series de dades obtingudes en diversos estudis de llarg termini, que s’estaven realitzant prèviament al temporal, i les dades obtingudes en un mostreig específic per a cada comunitat que es va realitzar després de passar el temporal.

En cada cas la recol·lecció de dades posteriors a l’esdeveniment, així com el tractament de les dades, va ser realitzat pel mateix grup d’experts que ja participava en el seu seguiment anteriorment, en conjunt més de 50 experts de 5 institucions científiques diferents

Resultats principals

Les comunitats bentòniques sobre fons de roca de la zona infralitoral no es van veure significativament afectades. Concretament només es van detectar pèrdues importants en les espècies Paracentrotus lividus (eriçó de mar), Paramuricea clavata (gorgònia vermella) i Cystoseira zosteroides (alga bruna endèmica del Mediterrani, clau per a la biodiversitat).

Pel que fa a les comunitats de fons tous, es va constatar un decreixement significatiu de la riquesa d’espècies, abundància i biomassa total, i una afectació molt desigual i local sobre les praderies de Posidonia oceanica (posidònia). El dany més important va ser causat per l’impacte i/o l’abrasió de les partícules que va moure l’hidrodinamisme extrem sobre els organismes bentònics, tant els adherits com els associats al substrat, i no tant per l’efecte directe de les onades.

Pel que fa als peixos, es va observar un decreixement en les abundàncies, riquesa d’espècies i biomassa total de les espècies associades als fons de roca, tot i que les captures de les principals espècies de pesca artesanal no es van veure afectades significativament.

Els resultats suggereixen que el temporal va tenir un efecte molt important al canó de Blanes, doncs es va incrementar significativament l’arribada de sediment des de la plataforma continental provocant canvis en la composició d’espècies.

Conclusions

La majoria de les poblacions naturals i comunitats properes a la línia de la costa del litoral català van resistir bé els efectes del temporal extrem. Amb algunes poques excepcions, el temporal no va causar cap dany que es pugui considerar crític als ecosistemes costaners, ni des del punt de vista ecològic ni econòmic. A més, es va constatar posteriorment que en la majoria dels casos de major afectació el procés de recuperació era ràpid.

Els danys causats per aquest fenomen natural han de ser considerats insignificants si els comparem amb aquells derivats de l'antropització de la zona costanera (sobrepesca, eutrofització, destrucció d’ecosistemes, etc.), evidenciant que les activitats humanes són molt més inesperades i extremes pels mecanismes naturals d’evolució que qualsevol temporal, per fort que sigui.